I DEFINICJE

1. Administrator danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest Kamila Korkuś, ul. Ks. Bernarda 8/15, 58-100 Świdnica, e-mail: kamilakorkus.asystentka@gmail.com, tel. 690 822 007.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3. Urządzeniu Użytkownika

4. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

7. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

II PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na administratorów danych osobowych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO” lub „ORODO” lub „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

III ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem przekazanych danych jest Kamila Korkuś, ul. Ks. Bernarda 8/15, 58-100 Świdnica, e-mail: kamilakorkus.asystentka@gmail.com, tel. 690 822 007
2. Dane będą przetwarzane w celach przygotowania ofert, realizacji zleceń, w celach promocyjnych, marketingowych, na podstawie udzielonej zgody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do współpracy, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością współpracy.4. Informujemy , że przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • żądania przenoszenia danych,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV CEL I RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. Poniżej przedstawiono cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania:

 • przygotowanie oferty, zawarcie i realizacja umowy, art. 6 ust. 1b RODO, przez czas trwania (realizacji) umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia wykonania umowy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacji, art. 6 ust. 1b RODO, przez czas trwania (realizacji) umowy i dodatkowo maksymalnie przez okres 10 lat od zakończenia wykonywania umowy;
 • obsługa wniosków, skarg i zapytań, art. 6 ust. 1f RODO, okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń;
 • marketing elektroniczny własnych produktów i usług, art. 6 ust. 1a RODO, do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały;
 • profilowanie marketingowe oraz działania marketingowe (cookies), art. 6 ust. 1a RODO, przez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies.

2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduję, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m. in. Nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

3. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym  m. in. Do zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

4. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez stronę:

 1. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 1. Dane gromadzone podczas składania zapytania przez formularz kontaktowy:
 • Imię / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Telefon (opcjonalnie)
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

V PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Rodzaje plików cookies:

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kamila Korkuś, ul. Ks. Bernarda 8/15, 58-100 Świdnica.

VI KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

1. Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy – Ks. Bernarda 8/15, 58-100 Świdnica
 • Adres poczty elektronicznej – kamilakorkus.asystentka@gmail.com
 • Połączenie telefoniczne – +48 690 822 007
 • Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://www.asystentkaonline.pl/kontakt/

VII POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYCH PODMIOTOM

1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji określonego zadania.

2. Poza celami wskazanymi w poniższej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobą trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.  

×

Zostaw numer, oddzwonimy!